Köksal BULUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
 
http://senkaya.meb.gov.tr
Tel : 0442 861 2256
Fax: 0442 861 22 54
 

 

ŞENKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI

 

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En geç)

1

 

(GÖREVE BAŞLAMA)

a-)İlk Atama,

b-)Sözleşmeli öğretmenliğe görevlendirme,

c-)Açıktan ve kurumlar arası atama,

d-Milli sporcuların ataması,

 

 

MEB'ce yayımlanan Başvuru ve Atama Kılavuzunda istenen belgeler.

 

30 Dakika

2

(ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME)

 

a-)Ücretli Öğretmenler İçin Müracaat Formu

(http://senkaya.meb.gov.tr)

b-)Diploma Aslı ve fotokopisi

c-)Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d-)1 Adet Resim

e-)Varsa Sertifikaları(İngilizce, Bilgisayar)

 

30 Dakika

3

(ÖZEL TİYATROLAR)

 

a-)Tiyatro Metni

b-)Vergi Levhası

c-)Oyuncuların nüfus cüzdanı fotokopisi

d-)Adli Sicil beyanı

e-)İkametgâh Belgesi

 

 

2 Gün

4

(DİPLOMA KAYIT ÖRNEĞİ)

 

a-)Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b-)Dilekçe

 

 

1 Gün

5

(ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇMA MÜRACAATLARI)

 

 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5.Maddesinin 3.Bendindeki Belgeler

 

 

 

1 Ay

6

(EMEKLİLİK İŞLEMLERİ)

 

a-)Emeklilik Dilekçesi

b-)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c-)6 Adet Vesikalık Fotoğraf

ç-)Erkekler İçin Askerlik Durum Belgesi

d-)Bitirdiği Okulların Diploması,

e-)Sigorta, Bağkur ve Vekil Öğretmenlik Belgesi

f-)Aylıksız İzin Kullanması Durumunda Borçlanmış İse Banka Dekontları

g-)Yaş Tahsisi, Kazai Rüşt Kararı, Soyadı Değişikliği Varsa Mahkeme Kararı

 

 

 

15 Gün

7

(ASKERLİK ERTELEMESİ)

 

a-)Ek-A Belgesi

b-)Diploması

c-)Dilekçe

 

15 Gün

8

(BİLGİ EDİNME)

a-)Gerçek Kişiler için Ek-1 Belgesi

b-)Tüzel Kişiler İçin Ek-2 Belgesi

 

15 Gün (Diğer kurumlardan bilgi alınmasını gerektiren durumlarda 30 gün)

 

9

(HİZMET BİRLEŞTİRME)

 

a-)Dilekçe

b-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c-)Hizmet Belgesi

 

15 Gün

10

(ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRME)

 

a-)Dilekçe

b-)Diploma

 

15 Gün

11

(AYLIKSIZ İZİN (ASKERLİK))

 

a-)Dilekçe

b-)Askerlik çağrı pusulası

 

15 Gün

12

(AYLIKSIZ İZİN (DOĞUM)

 

a-)Dilekçe

b-)Doğum Raporu

 

15 gün

13

(MEBBİS BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ)

 

a-)Dilekçe

b-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c-)Eş Cüzdan Fotokopisi

d-)Eşinin çalıştığı kurumun adı

 

15 Gün

14

(TERFİ İŞLEMLERİ)

 

a-)Dilekçe

b-)Öğrenim Belgesi

 

15 Gün

15

(EMEKLİ SİCİL NUMARASI İSTEME)

 

a-)Dilekçe

b-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c-)İkametgâh Adresi

d-)Askerlik Terhis Belgesi

 

 

2 Saat

16

(İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ŞARTNAME ALIMI)

 

 

İhale Şartnamesi satın alabilmek için ilgili muhasebe müdürlüğü hesabına dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

 

5 Dakika

17

(İHALEYE TEKLİF VERİLMESİ)

 

 

İhale saatinden 1 dakika öncesine kadar idare yetkilisine teklif zarfı/yeterlik zarfının teslim edilmesi

 

 

5 Dakika

18

(MAL VE HİZMET ALIM İHALELERİ)

 

1.Ticaret ve Sanayi Odası/Oda Kaydı (bağlı olduğu odadan alınmış)

2.İmza beyannamesi veya imza sirküleri (noterden)

3. Vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (vekaleten katılma halinde)

4.Birim fiyat teklif mektubu (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

5.Birim fiyat cetveli(ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

6.Geçici teminat (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

7.Kesin teminat (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

8. İş ortaklığı beyannamesi(ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir) (ortak girişim ihalelerinde)

9. Alınan mal ve hizmetin özelliğine göre istenecek diğer belgeler

AÇIKLAMA; İhale saatinden önce teklif zarfı içerisinde idareye sunulması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Kanunu gereği belirtilen süre

(30-70 gün)

 

19

 

(TAŞIMA İŞLEMLERİ)

 

 

1. Meslek odası belgesi(bağlı olduğu odadan alınmış)

2. İmza sirküleri(noterden)

3. Ortaklık durum belgesi (iş deneyim belgesi istenmesi halinde tüzel kişiliklerde İş deneyim belgesi kullanılacak ortağa ait)

4. Birim fiyat teklif mektubu (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

5. Birim fiyat cetveli (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

6. Geçici teminat(ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

7. Kesin teminat(ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

8. İş ortaklığı beyannamesi (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir) (ortak girişim halinde)

9. Araç ruhsatı(taşıma yapacak araca ait)

10. Sürücü belgesi (taşıma yapacak aracı kullanan şoföre ait)

11. Ticari taşıt kullanım belgesi (taşıma yapacak aracı kullanan şoföre ait)

12. Sağlık raporu (taşıma yapacak aracı kullanan şoföre ait)

13. K-Y-M sorumluluk sigortası (taşıma yapacak araca ait)

14. Ferdi kaza sigortası(taşıma yapacak araca ait) İhale saatinden önce teklif zarfı içerisinde idareye sunulması gerekmektedir.

15. SRC1 veya SRC2 belgesi(taşıma yapacak aracı kullanan şoföre ait)

16. Yönetim kurulu kararı(ihaleye katılımcının kooperatif olması halinde)

AÇIKLAMA; İhale saatinden önce teklif zarfı içerisinde idareye sunulması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Kanunu gereği belirtilen süre (30-35 gün)

 

20

(YEMEK İHALELERİ)

 

1. Meslek odası belgesi (bağlı olduğu odadan alınmış)

2. İmza sirküleri (noterden)

3. Vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (vekaleten katılma halinde)

4. Birim fiyat teklif mektubu (KİK 015.3/H) (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

5. Birim fiyat cetveli (KİK 015.3/H) (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

6. Geçici teminat (KİK 025.1/H) (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

7. Kesin teminat (KİK 025.2/H) (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

8. İş ortaklığı beyannamesi (KİK 023.0/H) (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

9. Ortaklık durum belgesi (iş deneyim belgesi istenmesi halinde tüzel kişiliklerde İş deneyim belgesi kullanacak ortağa ait) (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir)

10.TSE hizmet yeterlilik belgesi ISO 9001-2000

11.İş deneyim belgesi

12.İşyeri açma ruhsatı

13.Gıda sicil belgesi gıda üretim belgesi

14.Kapasite raporu

15.Gıda mühendisi SSK pirim makbuzu

16.Yukarıdaki belgeler Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılan ihaleler içindir. Kamu İhale Kanununun 21/f. Maddesine göre pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde yukarıdaki belgelere ilave olarak başvuru mektubu (KİK 015 1/H) (ihale şartnamesi içinde idarece verilmektedir) belgesinin teklif zarfında sunulması gerekmektedir.

AÇIKLAMA; İhale saatinden önce teklif zarfı içerisinde idareye sunulması gerekmektedir.

 

 

 

Kamu İhale Kanunu gereği belirtilen süre (30-35 gün)

 

 

21

 

(SÖZLEŞME SÜRECİ)

 

 

1.Yüklenici sözleşmeye davet yazısının tebliğ edilmesinden itibaren en geç 10 gün

2.Sözleşme imzalanması için ;

a)İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olunmadığını tevsik eden belge,b)İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olunmadığını tevsik eden belge,

Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösteren belge

Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösteren belge

İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğini gösteren belge

İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmediğini gösterir belge

Sözleşme bedelinin % 6 'sı oranında Kesin teminatın yatırıldığını gösterir belge ile idareye başvurması gerekmektedir.

Kamu İhale Kanunu gereği belirtilen süre (17 gün)

 

 

22

(MİLLÎ EĞİTİM PERSONELİ HAKKINDA YAPILAN ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ)

1-)Dilekçe

Yönetmeliklerde belirtilen süre içinde tamamlanır.

60 gün

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Şenkaya Kaymakamlığı

İsim

Köksal BULUT

İsim

Ahmet ÖZKAN

Unvan

Milli Eğitim Müdürü

Unvan

Kaymakam

Adres

Öğretmenevi Binası Kat:2

Adres

Hükümet Konağı Atatürk Cad.

Tel

0 442 861 22 56

Tel

0 442 861 20 01

Faks

0 442 861 22 54

Faks

0 442 861 20 01

e-Posta

senkaya25@meb.gov.tr.

e-Posta

Senkaya@icisleri.gov.tr

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim.                             Cumhurbaşkanlığı Bimer    


Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şenkaya Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi nitelikli olup resmi nitelik taşımamaktadır.
Her hakkı saklıdır.