Eren Demirtaş
Müdür V.
 
Tel : 0442 861 22 22
Fax: 0442 861 20 20

                                                                                                T.C.

 

                                                                        ŞENKAYA KAYMAKAMLIĞI

 

        İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

İSTATİSKİ BİLGİLER

1-Başvuru Dilekçesi

5 İş Günü

2

MAHKEME YAZIŞMALARI

 

1-Mahkeme yazısı

 

Günlü

3

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE KAYIT

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli)

3-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi

4-Onaylı Kira sözleşmeleri ve kiraya verenlerin nüfus kayıt örnekleri (kiralık arazi varsa)

5-Formlar

-Çiftçi Kayıt Formu

-Tarımsal Faaliyetler Formu

-Arazi Bilgileri Formu

-Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

-Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

-Arazi Kiralık İse Kira Kontratı

 

10 gün

 

 

 

 

 

4

ÇKS BELGESİ VERİLMESİ

T.C.Kimlik Belgesi

1 saat

 

 

5

 

 

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ

 

1-Güncelleştirilmiş Ç.K.S.kaydı

2-Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

(50 dekardan büyük parseller için her 50 dekarlık arazi büyüklüğü için 1 adet toprak analiz raporu ve toprak analiz talep formu)

 

1 saat

6

TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEMESİ

 

 

 

1-Akredite olmuş bir laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi

 

 

 

 

1 saat

7

 

SERTİFİKALI FİDAN/TOHUM KULLANIM DESTEKLEMELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifikaların, son satıcı tarafından onaylı fotokopisi.

2-Fidan / tohum faturası.

 

3-Satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu.

4- Kontrol (Müracaatlar İl/ilçe Müdürlükleri teknik ekipleri tarafından kurulan tesis bazında kontrol edilmektedir.)

 

 

 

 

1 saat

 

 

 

8

 

 

 

PRİM UYGULAMALARI

 

 

 

1-ÇKS beyanları esas alınarak prim uygulamaları kapsamındaki ürünler ( ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasülyesi, kanola, dane mısır, aspir ) ön tespitle kayıt altına alınır.

-Ön Koşul: ÇKS ye kayıtlı olmak

-Başvuru Dilekçesi

-Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Mustahsil Makbuzu)

-Borsa Tescil Beyannamesi.

2. Formlar

- Başvuru Dilekçesi

- Taahhütname

- Prim Kayıt Formu

* Arazi Kontrolleri

 

 

 

1 saat

9

SIĞIR CİNSİ HAYVAN PASAPORTU

1- Pasaport müracaat formu

1 Gün

10

İŞLETME TESCİL BELGESİ

1- Yetiştirici müracaatına istinaden

1 Gün

11

HAYVAN LİSTESİ FORMU

1- Yetiştirici müracaatına istinaden

1 Gün

12

ISIRIK VAKALARI

1- Isırık vakasını takiben

10 Gün

13

HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Küpe Kontrolü

3-Menşe Şahadetnamesi, Veteriner Sağlık Raporu, Pasaport

 

 

 

1 gün

14

HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİ SEVKLERİNE MAHSUS YURTİÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORU VERİLMESİ

 

1- Menşe Şahadetnamesi,

2- Sığırlarda pasaport

3-Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı

4-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi

5-Dezenfeksiyon Belgesi

6-Hayvan Maddeleri İçin Faturasının Fotokopisi

7-Kedi ve Köpek İçin Aşı Kardeşi

 

 

1 gün

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ YER SEÇİM RAPORU

 

1- Başvuru dilekçesi.

2- Hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin niteliği ile ilgili beyanname. (Ek-4)

3- İşletmenin kurulacağı arazinin plan ve krokisi ve çapını gösterir belge.

4- Arazinin aidiyetini gösterir belge. (Ek-5)

5-İşletmenin kurulacağı yer birden fazla kişiye ait ise muhtar onaylı Yönetmeliğin Ek-1'ine uygun olarak doldurulan muvafakat belgesi veya hayvancılık işletmesini kullanacak hissedarın söz konusu muvafakat nameye sahip olmaması durumunda vereceği noter onaylı tek taraflı Yönetmeliğin Ek-3'üne uygun olarak doldurulan taahhütname.

 

60 gün

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

 

KURULUŞ İZNİ

1-Dilekçe.

2-Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı.

 

3- İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.

4- İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il müdürlüğü'nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje.

5- Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu.

6- 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesi kapsamında kalanlar hariç bütün yapıların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alması zorunludur.

7- Hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin durumuna göre ilgili kurumlardan alınacak belge

 

90 gün

17

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ ÇALIŞMA İZNİ

1-Dilekçe ve Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

2-Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odasınca verilen belge, yabancı uyrukluların ise ilgili meslek odasına geçici üyelik belgesi. Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği, etlerinin bütün ve yarım gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz, yağlı ve yağsız etlerin pazarlama şekli ve nerelere pazarlanacağına ilişkin yazılı belge.

3-Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk, salam, sosis, kavurma ve benzeri işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.

 

60 gün

18

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

 

1 - Müracaat Dosyası

15 İş Günü

19

 

 

 

ÇİFTÇİ TOPLANTILARI

 

Program Yapılarak

 

5 Gün

 

20

ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ

 

Program Yapılarak

5 Gün

21

BİMER BAŞVURUSU

1-Elektronik veya yazılı başvuru

 

15 İş Günü

22

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

DESTEKLEMESİ

1-Başvuru Dilekçesi

2-Arıcılık birliğine üyelik belgesi

3-Kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat olunacaksa; Arı konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan sevklerine mahsus Veteriner Sağlık Raporu.

2 İş Günü

23

MAKİNE EKİPMAN ALIMLARI BAŞVURUSU (K.K.Y.D.P.)

1- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği

2- KKDYP - Uygulama Rehberi

3- KKDYP - Satın Alma El Kitabında istenen belgeler

Tebliğde belirtilen süre

 

 

24

 

 

SÜT DESTEKLEMELERİ

 

 

Birlik üyesi değil ise İlçe Müdürlüğümüze

1-Nüfus cüzdanı ve banka hesap cüzdanı fotokopisi

2-Müstahsil Makbuzu

 

 

30 Dk.

25

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMELERİ

1-Başvuru dilekçesi

2-Kültür ırkı veya kültür ırkı melezi sığıra sahip olduğuna dair Türk-Vet ve e-ıslah veri tabanına kayıt belgesi

3-Suni tohumlama belgesi

1 saat

26

 

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ

1-Başvuru dilekçesi

2-Yıl içinde suni tohumlamadan doğan buzağıya takılan küpe belgesi

3-Suni tohumlamadan doğan dişi buzağılara 3-6 aylıkken S-19 Brucella aşısı yapıldığına dair aşı belgesi

 

 

30 dk.

 

 

27

 

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ

1-Başvuru dilekçesi

2-En az 15 aylık anaç koyun-keçiye sahip olmak

3-Damızlık Koyun Keçi Birliğine üyelik belgesi

4-Damızlık Koyun Keçi sistemine kayıt belgesi

 

 

1 saat

28

ZİRAİ GELİR BELGESİ

Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

1 saat

Yukarıda belirtilen Sürelere bekleme süreleri dâhil edilmemiştir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
 
 
 
 

 
 
Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim.                             Cumhurbaşkanlığı Bimer    


Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şenkaya Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi nitelikli olup resmi nitelik taşımamaktadır.
Her hakkı saklıdır.