ŞENKAYA KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra

No

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe

-Tapu Belgesi.

15 GÜN

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.

-

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

1)Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2)Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3) Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4)Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

20 GÜN

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

-Sözleşme vb.

20 Gün-1 Ay Arası

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

1 Hafta

6-

'Apostille' tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

 

 

 

-

 

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

Dilekçe.

20 GÜN

8-

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

a) 18 yaşından küçükler için:

1- Başvuru Formu2- Mal Bildirim Belgesi

3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4- İkametgah

5- SSK-Bağ-Kur Kaydı 6-Mahkemece Alınmış Vasilik Kaydı

7-Sağlık Kurulu Raporu 8-Fotoğraf

b) 18 yaşından büyükler için:

1- Başvuru Formu

2-Mal Bildirim Belgesi

3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4- İkametgah

5- SSK-Bağ-Kur Kaydı

6- Sağlık kurulu Raporu

7- Fotoğraf

c) 65 Yaşını dolduranlar için:

1- Başvuru Formu

2- Mal Bildirim Belgesi

3-Vukuatlı Nüfus KayıtÖrneği

4-İkametgah

5-SSK_Bağ-Kur Kaydı6-Fotoğraf

15 GÜN

9-

Yeşil Kart

İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:

1-Form (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin),

3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).

Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:

1-Form (muhtar onaylı),

3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).

2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:

1-Form (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

3-2022 Kart Fotokopisi,

5-Fotoğraf (1 Adet).

1 HAFTA(7 GÜN)

10-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Başvuru ve bilgi Formu(Ask.Ş.Bşk. Alınacak)

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4-3 Adet Fotoğraf

5-Mülki Makamlarca düzenlenmiş Muhtaçlık belgesi

15 GÜN

11-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim:İsmail Hakkı KARATAŞ

Unvan : Yazı İşleriMüdürü 

Adres :Şenkaya Kaymakamlığı Şenkaya /Erzurum

Tel : 0 442 861 2001

Faks : 0442 8612361

E-Posta:senkaya@icisleri.gov.tr

 

İkinci Müracaat Yeri

İsim : Ahmet ÖZKAN

Unvan : Kaymakam

Adres : Şenkaya Kaymakamlığı Şenkaya /Erzurum

Tel : 0 442 861 2001

Faks : 0442 861 2361

E-Posta : senkaya@icisleri.gov.tr

 

 
 
 
 
 

 
 
Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim.                             Cumhurbaşkanlığı Bimer    


Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şenkaya Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi nitelikli olup resmi nitelik taşımamaktadır.
Her hakkı saklıdır.